• مقالات ارسالی باید مطابق فایل قالب مقاله هفدهمین اجلاس فناوری رسانه تدوین گردند.
  • مقالاتی که با الگوی اجلاس مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد در چرخه نشر و اقدامات اجلاس قرار نخواهند گرفت.
  • در صورت ارسال مقاله کپی، تکراری (ارائه شده در کنفرانس ها یا اجلاس دیگر) و یا استفاده مستقیم از متن مقالات دیگر بدون مرجع دهی موجب حذف مقاله از چرخه داوری و محرومیت دوساله ارائه دهنده مقاله از مشارکت در اجلاس خواهد شد. لازم به ذکر است که بر اساس چارچوب پژوهشی، ارجاع به مقاله دیگر باید بر اساس متن نگارش شده توسط مولف صورت بگیرد و استفاده مستقیم از متن، تصویر، جدول یا نمودار مقاله اصلی خصوصا بدون مرجع دهی پذیرفته نیست.
  • متن باید با معرفی مختصر موضوع آغاز گردد و با توصیف پژوهش ادامه یابد و در انتها به بحث و نتیجه گیری پرداخته شود.
  • مقالات به وسیله نرم افزار word و با فرمت docx تهیه گردند.
  • حداکثر طول هر مقاله کامل شامل شکل ها و جدول ها که منطبق بر قالب مقاله شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه تهیه می گردد، نباید از 10 صفحه A4 بیشتر باشد.
  • هر مقاله در یک فایل مجزا ارسال گردد.اسم فایل word و pdf مقاله معادل عنوان مقاله ذخیره شود.

الگوی ارسال مقالات فارسی(word و pdf)

الگوی ارسال مقالات انگلیسی(word و pdf)

الگوی ارسال پوستر(تمپلیت پوستر تا 3 آذر به آدرس imtecpapers@gmail.com ارسال گردد در ضمن نمونه هایی از سال گذشته جهت راهنمایی قرار داده شده است)

الگوی ارائه شفاهی(تمپلیت ارائه شفاهی حداکثر 10 اسلاید مطلب فنی تا 3 آذر به آدرس imtecpapers@gmail.com ارسال گردد)

** ارائه شفاهی مقالات می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.استفاده از الگوی ارائه شفاهی ضروری می باشد**