موضوعات اصلی
فناوری تولید محتوا و سرویس های محتوا محورزیرساخت های نوین توزیع و انتشار محتوا کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانهمراکز داده و زیرساخت های ابری امنمعماری رسانه های آیندهمدیریت بحران و پدافند غیر عامل
عناوین موضوعی
نوآوری در پخش زمینی، ماهواره ای و زیرساخت های مبتنی بر باند وسیع فرآوری و تحلیل محتوا با ابزارهای هوش مصنوعینوآوری در فشرده سازی صدا و تصویرزیرساخت های ابری و کارکردهای رسانه ایتلویزیون ترکیبی باند وسیع و برودکست (HbbTV)تولید، توزیع و انتشار محتوا با کیفیت UHDنوآوری در تولید محتوا با کیفیت HDR و HFRاینترنت اشیا : کاربردها و کارکردهای رسانه اینوآوری در روش های مقابله با تهدیدات امنیتی سایبری5G Broadcast و کاربردهای رسانهکیفیت سرویس (QOS) و کیفیت تجربه کاربری (QOE)ابزارهای تحلیل داده های مخاطب نوآوری در زیرساخت های سیگنال رسانی بر بسترهای نوری و مایکرویو