آقای

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمود سلیمانی

آقای

دبیر کارگروه نشست ها
نام و نام خانوادگی :
مهندس یدالله همتی

آقای

دبیر کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرشید بهجت محمدی

آقای

دبیر کمیته علمی اجلاس
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

آقای

مدیر بخش اجرایی کارگروه مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهندس رضا سلیمانی توانی

خانم

مدیر بخش مقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی :
دکتر شیرین قنبری