لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر هشام فیلی

دکتر هشام فیلی استناد پذیری اسناد و عملیات در رسانه های نوین مولانا 10:30-12

دکتر محدکتر احسان پازوکی

دکتر محدکتر احسان پازوکی کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل کلان داده خواجه نصیر 10:30-12