کنداکتور نشست ها روز اول

ارائه گواهی نامه منوط به شرکت در نشست و ارزیابی آن می باشد .

ورود به لینک ارزیابی خواهشمند است با شرکت در ارزیابی ، ما را در ارتقا سطح علمی و اجرایی نشست های آتی یاری فرمایید و از جوایز نفیس به قید قرعه بهرمند شوید
هیچ نتیجه ای وجود ندارد