تاریخ ارایه مقالات

4 و5 آذرماه 1399 

مهلت ارسال مقالات

10 مهر 1399     30 مهر 1399

تاریخ اعلام نتایج

10 آبان 1399

تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله

15 آبان 1399

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس

15 آبان ماه 1399

محل برگزاری ارایه مقالات

 به صورت مجازی ارائه خواهد شد.