آخرین مهلت ارسال طرح ها و ایده ها: 1399/06/15
داوری و اعلام نتایج طرح ها و ایده ها: 1399/07/30
آخرین مهلت ارسال نشست ها: 1399/07/15
داوری و اعلام نتایج نشست ها : 1399/08/01
آخرین مهلت ارسال مقاله ها:1399/07/30
داوری و اعلام نتایج مقاله ها :1399/08/10