ادارات کل معاونت توسعه و فناوری:

فایل فشرده شده را دریافت و فایل اکسل فرم ارزیابی را استخراج و به صورت مجزا در قالب شرکتهای سازمانی و غیر سازمانی(خصوصی) تکمیل و در سایت اجلاس بارگذاری نمایید.

 
شرکتهای طرف قرارداد:

جهت ارسال اطلاعات مورد درخواست فایل راهنمای فعالیت شرکتها را دریافت و مطابق آن اقدام فرمایید. 

Text to Identify

تلفن : ۲۲۱۶۶۲۶۹-۲۲۱۶۶۳۱۸
شماره فکس :۲۲۰۵۲۰۹۸
ایمیل :sw@irib.ir