دکتر محمد عسگری

دبیر کمیته علمی و فناوری
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسگری

مهندس محمد باقر درویش امیری

دبیر کمیته اجرایی
نام و نام خانوادگی :
مهندس محمد باقر درویش امیری