۱۲ محصولی که "دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی" رونمایی کرد