گفتگو با مهندس شریفی دبیر هفدهمین اجلاس فناوری رسانه