لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

« بازگشت

مهندس عرفان کوهی رونقی

مهندس عرفان کوهی رونقی شبکه های هوشمند smart grid عطار 08:30-10