فراخوان مقاله و طرح و ایده خلاقانه هفدمین اجلاس فناوری رسانه