لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

رقیه میرزابابالو

رقیه میرزابابالو بررسی میزان مصرف انرژی و نیازمندیهای انرژی تجدید پذیر در ابنیه شیخ مفید 8:30-10
ارائه رزومه فیلم