لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر هشام فیلی

دکتر هشام فیلی استناد پذیری اسناد و عملیات در رسانه های نوین مولانا 10:30-12