لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر احسان پازوکی

دکتر احسان پازوکی کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل کلان داده خواجه نصیر 10:30-12